Algemene voorwaarden

JOBDATE - algemene voorwaarden

 1. Identiteit van de eigenaar van de website

JCI ONDERNEMEND LIMBURG VZW       
Sprinkelestraat 75, 3690 Zutendaal (België)          
RPR Antwerpen, afdeling Tongeren         
BTW BE 0429 586 472 
Tel: +32/(0)11.42.50.39                 
Email: thejobdate@jci-limburg.be            
(hierna genoemd “JCI-LIMBURG”)

 1. Toepassing algemene voorwaarden:

1.1. Deze algemene voorwaarden regelen de relatie tussen de klant-onderneming (hierna ook “u”, “uw”) en JCI-LIMBURG (hierna ook “wij”, “ons”) en zijn aldus van toepassing (i) op het gebruik door u van http://www.thejobdate.be (hierna genoemd de “Website”), (ii) op elk aanbod uitgaande van JCI-LIMBURG gericht aan u en (iii) op elke verkoopovereenkomst aangegaan tussen de JCI-LIMBURG en u.

1.2. Voordat u tijdens de bestelprocedure (Stap 4) de knop “Bestellen” aanklikt om over te gaan tot het afsluiten van de verkoop op afstand, krijgt u de mogelijkheid om – en wordt van u verwacht – deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. U zal deze algemene voorwaarden dan ook uitdrukkelijk aanvaarden bij het plaatsen van een bestelling. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen u en JCI-LIMBURG. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door ons voorafgaandelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige algemene voorwaarden.

1.3. JCI-LIMBURG kan op elk moment deze algemene voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt dat u deze heeft aanvaard.

1.4. Het aanbod via de Website door JCI-LIMBURG is enkel gericht aan niet consumenten en dus louter B2B (personen met een ondernemingsnummer).

 1. Aanbod, prijs, kosten, bestelling en aanvaarding van de bestelling:

2.1. Ondanks het feit dat de Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid werd samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden JCI-LIMBURG niet. JCI-LIMBURG is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. JCI-LIMBURG is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

2.2. De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. JCI-LIMBURG behoudt zich het recht voor om eventuele fouten (bijv. wegens technische defecten) te corrigeren. Bij alle prijzen is de BTW inbegrepen.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de producten/diensten zoals het woordelijk wordt omschreven.

2.3. Via de Website kunnen producten/diensten besteld worden die geleverd worden door derde partijen. JCI-LIMBURG neemt geen verantwoordelijkheid m.b.t. die producten/diensten. U zal dienaangaande een contract aangaan met de derde partij conform de algemene voorwaarden van die derde partij.

2.5. Een voor u bindende en onherroepelijke bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de sluiting van de verkoopovereenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd, wanneer u heeft bevestigd dat u van deze algemene voorwaarden kennis heeft genomen en deze aanvaardt en tot slot wanneer u de knop “bestellen” heeft aangeklikt.

Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling samen met een pdf-versie van deze algemene voorwaarden.

Deze ontvangstbevestiging documenteert enkel dat uw bestelling bij ons is aangekomen; het is geen aanvaarding van de bestelling en brengt geen verkoopovereenkomst tot stand. De bestelling wordt door ons aanvaard zodra u een factuur heeft ontvangen voor de aangekochte producten/diensten.

Het staat ons vrij om te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onverwijld mee per e-mail.

JCI-LIMBURG heeft het recht om bestellingen te weigeren o.m.:

 • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een product;
 • bij vaststelling van een ongeldige presentatie van producten/prijzen op de Website;
 • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van uwentwege;
 • bij overmacht;
 • wanneer kan worden aangenomen dat u de intentie heeft om de artikelen zelf opnieuw te verkopen.

2.6. Eventuele wijzigingen aan een bestelling dienen tijdig schriftelijk te worden aangevraagd op het e-mailadres info@JCI-LIMBURG.com. JCI-LIMBURG zal u vervolgens binnen een redelijke termijn antwoorden of de aangevraagde wijzigingen mogelijk zijn en tegen welke voorwaarden. Wijzigingen kunnen niet mondeling worden aangevraagd noch toegekend.

2.7. Wanneer u vragen heeft over bv. aanbod, prijs, beschikbaarheid of wanneer u twijfelt over de verstrekte informatie verzoeken wij u steeds om vooraf contact op te nemen met JCI-LIMBURG op het e-mailadres info@JCI-LIMBURG.com

 1. Betaling – Laattijdigheidsinterest:

3.1. De betaling van uw bestelling wordt verricht conform de aan u gerichte factuur opgemaakt in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Ter vermijding van enig misverstand, wordt hierbij verduidelijkt dat u verzaakt aan de eventuele toepassing van eigen bedrijfsspecifieke regelgeving op de facturatie (vb. aanvraag PO nummers, edm.).

3.2. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover JCI-LIMBURG beschikt, bent u ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een nalatigheidsinterest verschuldigd berekend overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 inzake betalingsachterstand bij handelstransacties op alle niet-betaalde bedragen vanaf de vervaldatum van iedere niet-betaalde factuur.

Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van u op uw verbintenissen onder de verkoopovereenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle verkoopovereenkomsten met u te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.

 1. Overmacht:

In geval van overmacht is JCI-LIMBURG niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan JCI-LIMBURG haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de verkoopovereenkomst definitief ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn of te moeten overgaan tot terugbetaling van de betaalde prijs voor de bestelling.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en de controle van JCI-LIMBURG die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer, doch niet exclusief, begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website van JCI-LIMBURG (en/of haar partners voor de verzending en/of betaling van de producten), niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers, ….

 1. Aansprakelijkheid:

JCI-LIMBURG is niet aansprakelijk voor menselijke schade en/of bedrijfs- en/of indirecte- of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van inkomsten en verlies van een kans), die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de verkochte producten/diensten. JCI-LIMBURG is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van: overmacht, fouten en/of nalatigheden van JCI-LIMBURG en zijn juridische dan wel feitelijk aangestelde, of enige andere externe oorzaak.

Daarenboven is JCI-LIMBURG niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de inhoud van de jobdates, of voor het feit of er al dan niet jobdates worden afgesloten met u naar aanleiding van de aangekochte producten/diensten. In geen geval kan u aanspraak maken op een terugbetaling van de betaalde prijs voor de bestelling.

JCI-LIMBURG is in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan een computer, telecommunicatieapparatuur of ander eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van de Website, of het downloaden van materiaal van de Website.

Iedere contractuele of extracontractuele aansprakelijkheid en/of gehoudenheid van JCI-LIMBURG is steeds beperkt tot het bedrag dat door u effectief betaald werd voor de betrokken bestelling, exclusief B.T.W.

 1. Auteursrecht en intellectuele eigendom:

De integrale inhoud van de Website (inclusief lay-out en vormgeving van de website, teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software enz.) is eigendom van JCI-LIMBURG of van verwante ondernemingen, licentienemers en/of content providers. Alle hieraan verbonden rechten, en in het bijzonder alle intellectuele eigendomsrechten, worden beheerd door JCI-LIMBURG.

U mag de inhoud enkel downloaden en hiervan één kopie maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat de inhoud van het materiaal waarop de intellectuele eigendomsrechten gelden in zijn oorspronkelijke staat blijft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten.

 1. Klachten en geschillen – Toepasselijk recht:

7.1. Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, bij JCI-LIMBURG op het e-mailadres info@JCI-LIMBURG.com toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, onmiddellijk na levering en (b) in geval van klacht wegens niet-conforme factuur, binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur.

7.2. Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing op de relatie tussen u en JCI-LIMBURG, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) en de bepalingen van internationaal privaatrecht.

Alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige algemene voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Tongeren.

 1. Persoonsgegevens - Privacy:

JCI-LIMBURG erkent het belang van de privésfeer en respecteert de privacy van alle gebruikers van de Website. JCI-LIMBURG voegt zich dan ook naar de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Door de Website te consulteren of te bestellen op de Website, staat u uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik, conform dit artikel, van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing- en reclame. Gelet op het doel van de Website zullen de gegevens ook ter beschikking worden gesteld van de bezoekers van de Website die zich wensen in te schrijven op een jobdate.

JCI-LIMBURG zal aldus uitsluitend voor het voormeld gebruik en om u beter te kunnen bedienen gegevens kunnen verzamelen, dit zowel rechtstreeks via de gegevens die door u worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks via gebruik van cookies (zie artikel 9) die JCI-LIMBURG toelaat de inhoud en lay-out van de site optimaal op u af te stemmen.

U heeft te allen tijde het recht om uw kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Hiertoe kan u zich steeds richten tot JCI-LIMBURG (adres: Sprinkelestraat 75, 3690 Zutendaal (België), e-mail adres: info@JCI-LIMBURG.com).

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan JCI-LIMBURG (adres: Sprinkelestraat 75, 3690 Zutendaal (België), e-mail adres: info@JCI-LIMBURG.com) gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

JCI-LIMBURG behoudt zich het recht voor om online (anonieme) bezoekersstatistieken bij te houden om te kunnen bekijken welke pagina's van de Website in welke mate bezocht worden.

Indien U vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@JCI-LIMBURG.com.

 1. Gebruik van cookies

Om je beter van dienst te zijn, maakt de Website gebruik van cookies. Tijdens een bezoek aan de Website worden “cookies” op de harde schijf van uw computer geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer een website wordt geraadpleegd. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er wordt gebruik gemaakt van “first party cookies” en “third party cookies”.

First Party cookies zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de Website optimaal te laten functioneren.

Third party cookies zijn cookies die niet afkomstig zijn van de Website, maar van derden (Google: Google Analytics/Tag manager). Die cookies worden gebruikt om te helpen analyseren hoe u de Website gebruikt (statistieken). De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor ons en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiker.

Door gebruik te maken van de Website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 1. Diverse bepalingen

Bewijs: U aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Deelbaarheid: Indien een artikel van deze algemene voorwaarden wordt ongeldig, onwettig of nietig verklaard, zal dit de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de overige artikelen op geen enkele wijze aantasten.

Verzaking: Het feit dat JCI-LIMBURG nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover JCI-LIMBURG krachtens onderhavige algemene voorwaarden beschikt en verhindert JCI-LIMBURG niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.